Kondej Mikołaj

Artykuły autora

Publikacja
Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem instytucji obniżenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jej udziałów Przegląd Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny 1/2012
Zarys pojęcia kapitału zakładowego Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 3/2015
Wybrane zagadnienia związane z opodatkowaniem arbitrów / sędziów sądów polubownych Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 1/2015
Opodatkowanie wynagrodzenia syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 4/2014
Problematyka obowiązku dokonania przez upadłego korekty odliczonego podatku VAT Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 2/2014
Wzrost stawek czynszu najmu jako konsekwencja wprowadzenia niektórych form ochrony praw lokatorów Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 4/2013
Skutki zapłaty zobowiązania podatkowego przez osobę trzecią. Glosa do uchwały NSA I FPS 8/07. Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 3/2013
Dywidenda w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – wybrane zagadnienia Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 1/2013
Problematyka opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 3-4/2011
Rachunkowość w małej organizacji pozarządowej krok po kroku – Polityka rachunkowości i podstawy księgowości Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 3-4/2011
Uchwały zgromadzenia wspólników podjęte poza granicami Polski Przegląd Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny 2/2012
Tooling jako środek trwały dla celów podatkowych Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 3/2012
Trwające postepowania sądowe jako przesłanka wykluczająca możliwość uznania likwidacji spółki z o.o. za zakończoną, a tym samym wykreślenia jej z KRS. Glosa krytyczna do postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu z 31 stycznia 2017 r. (X Ga 765/16) Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 1/2018
Wpływ wystąpienia zobowiązań spornych, których wartość, łącznie z innymi zobowiązaniami, przekracza wartość majątku spółki, na jej działalność. Uwagi na kanwie art. 302 § 1 kodeksu karnego. Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 2/2018
Charakter bezskuteczności czynności przenoszącej własność stwierdzonej na podstawie przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w świetle celu tych postępowań Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 4/2018
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania jako norma znajdująca do 31 grudnia 2018 r. zastosowanie ex lege Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 1/2019
Tożsamość stanu faktycznego i prawnego jako wymóg konieczny zmiany decyzji na mocy, której strona nabyła prawo, w trybie art. 155 kpa Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 2/2019
Zasady i wartości konstytucyjne jako źródło dyrektyw wykładni. Mechanizm ważenia rezultatów stosowania dyrektyw wykładni Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 4/2019
Dodane przez Admin - ndz., 12/03/2017 - 11:38