Trwające postepowania sądowe jako przesłanka wykluczająca możliwość uznania likwidacji spółki z o.o. za zakończoną, a tym samym wykreślenia jej z KRS. Glosa krytyczna do postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu z 31 stycznia 2017 r. (X Ga 765/16)

Dodane przez Admin - pt., 03/02/2018 - 17:07
Tytuł (j. angielski)
Pending court cases as a circumstance excluding possibility of evaluating company liquidation proceeding as finished and removing the company from the court register
Autor artykułu
Streszczenie
Artykuł stanowi glosę krytyczną do postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu z 31 stycznia 2017 r. (X Ga 765/16), w którym Sąd ten zaakceptował wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego spółki, która była stroną toczących się procesów sądowych. Autor analizuje w nim przesłanki, które muszą być spełnione by na gruncie obowiązujących przepisów prawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mogła zostać wykreślona z rejestru. Dochodzi on do wniosku, iż sprzeciwiają się one pozbawieniu osobowości prawnej podmiotu, który jest stroną postepowań sądowych.
Streszczenie (j. angielski)
The article is gloss to ruling of regional court in Poznań of 31 january 2017 (X Ga 765/16), in which the Court, approved removing a company from the court register, even though the Company was party to the on going civil proceedings. Author analyses the law to find out conditions which are required to dissolve the Company. According to his findings the deregistration of the company which is party to court proceedings is contra legem.
Słowa kluczowe
likwidacja spółki
wykreślenie spółki z rejestru
utrata osobowości prawnej
art. 299 ksh
wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 31 stycznia 2017 r. (X Ga 765/16)
Słowa kluczowe (j. angielski)
Liquidation proceedin
deregistration of the company
loss of legal personality
art. 299 of the polish commercial company code
ruling of regional court in Poznań of 31 january 2017 (X Ga 765/16)