Wybrane zagadnienia związane z opodatkowaniem arbitrów / sędziów sądów polubownych

Dodane przez Admin - ndz., 12/24/2017 - 11:04
Tytuł (j. angielski)
Selected issues connected with taxation of arbiters
Autor artykułu
Streszczenie
Artykuł porusza kwestie opodatkowania wynagrodzeń arbitrów / sędziów sądów polubownych podatkiem PIT i VAT. Autor podejmuje próbę weryfikacji poglądu organów podatkowych, iż na gruncie podatku dochodowego takie wynagrodzenia stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście wskazując na istotne wątpliwości prawne występujące w tym zakresie. W dalszej części tekst poświęcony jest opodatkowaniu usług sędziów sądów polubownych VAT.
Streszczenie (j. angielski)
Article considers taxation of arbiters with personal income tax and value added tax. Author analysis polish tax authorities point of view on that issue, pointing out inconsistencies in presented approach. In addition regulations relating to VAT taxation of arbiters activites are presented.
Słowa kluczowe
arbiter
opodatkowanie
sędzia sądu polubownego
sąd polubowny
PIT
VAT
ADR
Słowa kluczowe (j. angielski)
abiter
taxation
PIT
VAT
ADR