Skutki zapłaty zobowiązania podatkowego przez osobę trzecią. Glosa do uchwały NSA I FPS 8/07.

Dodane przez Admin - pon., 01/01/2018 - 11:15
Tytuł (j. angielski)
Payment of tax liability by third person. Comments to rulings of supreme administrative court I FPS 8/07
Autor artykułu
Streszczenie
Artykuł omawia konsekwencje skutków zapłaty podatku przez osobę trzecią. Publikacja stanowi glosę krytyczną do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 maja 2008 r. (I FPS 8/07). Autor wywodzi, iż przyjęty przez skład orzekający pogląd, że zapłata podatku przez osobę trzecią nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest co najmniej kontrowersyjny. Proponuje on w zamian by zapłatę podatku przez osobę trzecią traktować na gruncie publicznoprawnym, jako dokonywaną w imieniu podatnika a tym samym skuteczną. W artykule podjęto też próbę rozstrzygnięcia skutków cywilnoprawnych takiej zapłaty. Pod koniec publikacji umieszczono także krótkie omówienie planowanych zmian przepisów odnoszących się do omawianego problemu.
Streszczenie (j. angielski)
In the article author performs analysis whether payment of tax made by third party leads to termination of tax liability. Publication is a comment to resolution of Polish Supreme Administrative Court from 26 May 2008 (I FPS 8/07). Author claims that the judgment of court that payment of tax made by third part does not lead to termination of taxpayer liability is at least controversial. He propose to treat payment done by third party as payment of taxpayer and thus leading to termination of tax liability. The article contains also analysis of consequences of such payment on civil law ground. At the end of article author presents planned changes to tax law as regards analyzed issue.
Słowa kluczowe
Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego
Zapłata podatku przez osobę trzecią
Uchwała Naczelnego Sadu Administracyjnego I FPS 8/07
Glosa
Słowa kluczowe (j. angielski)
Termination of tax liability
payment of tax via third party
resolution of Polish Supreme Administrative Court from 26 May 2008 (I FPS 8/07)