Tożsamość stanu faktycznego i prawnego jako wymóg konieczny zmiany decyzji na mocy, której strona nabyła prawo, w trybie art. 155 kpa

Dodane przez Admin - sob., 04/20/2019 - 08:56
Tytuł (j. angielski)
Identicality of the factual and legal background as a prerequisite for changing administrative decision, based on which party gained right, under Article 155 kpa
Autor artykułu
Streszczenie
Art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego przewiduje, iż decyzja ostateczna może być w każdym czasie, za zgodą strony zmieniona, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji, a przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W artykule poddano krytycznej analizie, formułowany na kanwie wskazanego przepisu, wymóg istnienia toższamości stanu faktycznego i prawnego sprawy jako warunku zmiany decyzji we wskazanym trybie. Autor wykazuje wręcz iż istotą postępowania z art. 155 kpa jest uwzględnienie następczej zmiany okolicznosci faktycznych, które były podstawą wydania pierwotnej decyzji.
Streszczenie (j. angielski)
Under Article 155 of the polish administrative proceeding code, the final decision may be changed in any time, if the specific law provisions does not preclude such a change and the public interest or justified personal interes supports the change. In the article author critizes the view, formulated on grounds of given provision, that ideniticality of the factual and legal backgrounds is a prerequisite for changing administrative decision. He claims that in fact the eseence of proceding carried under art. 155 kpa is taking into account, while issuing amended decision, change of factual background that occurred after the original decision had been issued.
Słowa kluczowe
Art. 155 kpa
toższamość stanu faktycznego
toższamość stanu prawnego
zmiana decyzji
tryby nadzwyczajne
stosunek administracyjnoprawny
Słowa kluczowe (j. angielski)
Art. 155 kpa
identifcality of factual background
identicality of legal background
administrative decision change
extraordinary proceedings
administrative relation