Zajęcia teatralne prowadzone w instytucjach penitencjarnych w opinii kobiet pozbawionych wolności.

Dodane przez Admin - ndz., 12/24/2017 - 12:25
Tytuł (j. angielski)
Female’s inmates opinion about theatre activity running in penitentiary institution.
Streszczenie
Tematyką niniejszego artykułu jest przedstawienie praktycznego zastosowanie metody kulturotechniki w oparciu o koncepcję twórczej resocjalizacji. Skupiłyśmy uwagę na sztuce teatralnej jako działalności artystycznej osób pozbawionych wolności. Dane zamieszczone w artykule pochodzą z badań przeprowadzonych w kwietniu 2014 roku podczas I Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej, w którym wzięły udział grupy teatralne z jednostek penitencjarnych w całej Polsce. Prezentowane wyniki dotyczą kobiet pozbawionych wolności, biorących udział w zajęciach teatralnych prowadzonych w ich zakładach karnych. Artykuł opisuje specyfikę zajęć teatralnych prowadzonych w jednostkach penitencjarnych oraz motywy skłaniające kobiety do uczestnictwa w zajęciach. Badania te miały również na celu zweryfikowanie, czy zajęcia teatralne mają wpływ na stosunki osób pozbawionych wolności z rodziną, funkcjonariuszami oraz ze współwięźniami. Celem badań było także zbadanie wpływu uczestnictwa w zajęciach teatralnych na samoocenę, refleksję nad swoim dotychczasowym postępowaniem i przyszłym życiem na wolności.
Streszczenie (j. angielski)
This article presents practical application of creative art therapy in female prison. It describes theatre as a kind of artistic activity running in prison. This paper provides data from scientific research which was carried out in April on I All-Polish Prison’s Theatre Contest. This results concern female inmates. The aim of this paper is to show motives which induce women to taking part in theatre activities and influence this activities on relation between inmates and prison’s staff, their families or other inmates. Also it show influence of theatre on self-assesment, self-esteem and reflection about past and their future life.
Słowa kluczowe
zakład karny
teatr resocjalizacyjny
twórcza resocjalizacja
kulturotechnika
kobiety pozbawione wolności
I Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej
Słowa kluczowe (j. angielski)
prison
theatre in rehabilitation
creative art therapy
female inmates
I All-Polish Prison’s Theatre Contest