Koncepcja relatywnej deprywacji jako uzasadnienie rewolucji społecznych i zachowań przestępczych

Dodane przez Admin - ndz., 12/24/2017 - 12:22
Tytuł (j. angielski)
The concept of relative deprivation as a justification for social revolutions and criminal behaviour
Autor artykułu
Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest koncepcja relatywnej deprywacji. Na wstępie niniejszej pracy, Autor wskazuje krótko na historię teorii rewolucji społecznej. Następnie, publikacja koncentruje się przede wszystkim na poszczególnych poglądach nauki wskazujących na istotę relatywnej deprywacji. Artykuł pokazuje rozwój przedmiotowej idei od jej prekursora – J.A. Davisa, poprzez J. C. Daviesa, aż po poglądy T. R. Gurra, które pozwalają na pełne zrozumienie wskazanej problematyki. W drugiej części artykułu, koncepcja relatywnej deprywacji została poddana analizie z perspektywy kryminologicznej. Celem tej części pracy jest wskazanie na potencjalne zastosowanie koncepcji relatywnej deprywacji w ramach nurtów szukających genezy zachowań przestępczych. Publikacja zawiera liczne odniesienia do najnowszej literatury przedmiotu.
Streszczenie (j. angielski)
The concept of relative deprivation is the subject of the article. At the beginning of this work, the Author points out shortly the history of the theory of social revolution. Subsequently, the publication concentrates on particular positions of social science, which indicate the essence of relative deprivation. The article presents the development of the idea since its precursor – J. A. Davis, through J.C. Davies, to the T.R. Gurr who provides a full-scale perspective on the abovementioned topic. In the second part of article, the idea of relative deprivation is analyzed from the perspective of criminology. This part of work aims at indicating a potential application of relative deprivation in the context of ideas seeking for the explanation of criminal behavior. The publication includes numerous references to the newest subject literature.
Słowa kluczowe
koncepcja
relatywna deprywacja
teoria
kryminologia
przestępstwo
Słowa kluczowe (j. angielski)
idea
relative deprivation
theory
criminology
crime