Postępowanie dowodowe przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Dodane przez Admin - śr., 12/20/2017 - 07:37
Tytuł (j. angielski)
Evidence proceedings before the Committee for Adjudication of Medical Events
Autor artykułu
Streszczenie
Artykuł omawia problematykę postępowania dowodowego przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. W pierwszej kolejności zostały omówione zagadnienia dotyczące przebiegu postępowania dowodowego, tj. jego cel i przedmiot, miejsce i czas, problematyka dopuszczenia dowodów z urzędu, ocena dowodów oraz pomoc prawna. Dalsze rozważania dotyczą środków dowodowych, czyli wyjaśnień stron, zeznań świadków, a także szczególnych uprawnień dowodowych komisji, w szczególności przyznanego wojewódzkiej komisji uprawnienia do zasięgnięcia opinii specjalistycznej lekarza lub właściwego konsultanta.
Streszczenie (j. angielski)
This article is about evidence proceedings before the Committee for Adjudication of Medical Events. First of all author elaborate issues which are connected with process of evidence proceedings: purpose and the subject of this proceedings, place and time of this proceedings, the issue of admittance the evidence an ex officio, consideration of evidence and legal assistance. Secondly meaningful are also measures of evidence which are: explanation of the parties to the proceedings, the testimony of a witness and also special evidentiary rights for example pawers to ask the doctor or relevant consultant about specialised opinion.
Słowa kluczowe
postępowanie dowodowe
wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
przebieg postępowania dowodowego
ocena dowodów
środki dowodowe
Słowa kluczowe (j. angielski)
Evidence proceedings
The Committee for Adjudication of Medical Events
process of evidence proceedings
consideration of evidence
measures of evidence