Problematyka porozumień w znowelizowanym ujęciu kodeksu postępowania karnego

Dodane przez Admin - wt., 12/19/2017 - 07:33
Tytuł (j. angielski)
Issues of agreements in amended including the code of criminal proceedings
Autor artykułu
Streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienie konsensualnych trybów zakończenia postępowania karnego w postępowaniu karnym w kontekście ostatnich nowelizacji kodeksu postępowania karnego, które weszły w życie w 2015 r., a następnie w 2016 r. Analizując zmienione przepisy wskazano jak dokonane nowelami zmiany wpłynęły na pozycje oskarżonego i pokrzywdzonego w postępowaniu. Zwrócono także uwagę na najważniejsze problemy, które mogą pojawiać się na gruncie znowelizowanych regulacji karnoprocesowych. Podsumowując dokonano oceny wprowadzonych w omawianym zakresie modyfikacji konsensualnych form zakończenia postępowania karnego.
Streszczenie (j. angielski)
In the article an issue of consensual modes of completing criminal proceedings in criminal proceedings in the context of the last amendments of the code of criminal proceedings which came into effect in 2015, but next was presented in 2016 Analysing amended regulations they pointed like made with short stories of the change influenced positions of the accused and the aggrieved party in proceedings. They also paid attention to the most important problems which can appear on land of amended disciplinary-procedural regulations. To sum up they made an appraisal of alterations implemented in the discussed scope of consensual forms of completing criminal proceedings.
Słowa kluczowe
porozumienia procesowe
konsensualizm
szybkość postępowania
Słowa kluczowe (j. angielski)
procedural agreements
konsensualizm
speed of proceedings