Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności związanej z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym funduszy inwestycyjnych

Dodane przez Admin - czw., 03/26/2020 - 06:04
Tytuł (j. angielski)
Legal requirments of investment fund portoflio management
Autor artykułu
Streszczenie
Ustawą z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych dokonano implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów prawa unijnego tj. dyrektywy 2011/61/UE dotyczącej zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i dyrektywy 2014/91/UE zwanej UCITS V, a także transpozycji rozporządzenia delegowanego Komisji nr 231/2013 dotyczącego w szczególności ogólnych warunków w zakresie prowadzenia działalności funduszy inwestycyjnych i nadzoru. Na mocy tej ustawy wprowadzono zharmonizowany nadzór nad rynkiem finansowym, a jednym z celów było obniżenie ryzyka finansowego dla inwestorów. Nowe przepisy nakazują dokonanie zmian organizacyjnych w funduszach, a także rozszerzają obowiązki raportowe wobec Komisji Nadzoru Finansowego. Zmiany dotyczą nie tylko towarzystw funduszy inwestycyjnych, ale również przedsiębiorców współpracujących z nimi, w tym przedsiębiorców zarządzających funduszami. Zmieniły się zatem uwarunkowania prawne prowadzenia działalności związanej z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym funduszy inwestycyjnych, które są przedmiotem analizy w ramach niniejszego artykułu.
Streszczenie (j. angielski)
The act of 31 march 2016 amending the law on investment funds implemented to the polish legal system directive 2011/61/UE and 2014/91/UE (so called UCITS V), as well as transposisted the EU Commission regulation 231/2013. It introduced harmonized supervision over financial market aimed at mitigating risk for investors. New regulations require organizational changes in the investment funds as well as introduces new reporting obligation towards The Polish Financial Supervision Authority. The changes affects not only investment funds but also enterprises cooperating with them, in particular in field of portfolio investment management. The article details analysis of those changes.
Słowa kluczowe
Fundusz Inwestycyjny
Komisja Nadzoru Finansowego
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Słowa kluczowe (j. angielski)
Investment fund
The Polish Financial Supervision Authority