Uzasadniona przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony w świetle judykatury

Dodane przez Admin - ndz., 12/03/2017 - 21:11
Tytuł (j. angielski)
Justification for termination of employment relationship in court rulings
Autor artykułu
Streszczenie
Niniejszy artykuł ma na celu omówienie obowiązku podania uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia przez pracodawcę, jednego z filarów systemu ochrony pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony przez arbitralnym zwolnieniem. Brak jest definicji legalnej odnośnie uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia ani też katalogu takich przyczyn w kodeksie pracy, toteż należy w tej kwestii oprzeć się na dorobku judykatury, który poza wskazywaniem w orzecznictwie konkretnych już przyczyn uzasadniających wypowiedzenie umowy o pracę, wskazuje także na sposób w jaki wypowiedzenie należy oceniać pod kątem jego zasadności. Artykuł jest próbą kompleksowego przedstawienia zagadnienia zasadności wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, przy szczególnym uwzględnieniu znamiennej roli dorobku judykatury w tej materii.
Streszczenie (j. angielski)
This article aims to discuss the obligation to give reasonable cause notice by the employer, one of the pillars of the system of protection of workers employed for an indefinite period by the arbitrary dismissal. There is no legal definition regarding the legitimate reasons for the termination or directory such reasons in the labor code, so you should in this respect rely on the achievements of jurisprudence, which in addition to indication of the case law of the specific reasons already justifying termination of the employment contract, also indicates the manner in which notice must assessed in terms of its legitimacy. The article is an attempt to present complex issues of the legitimacy of termination of an employment contract for an indefinite period.
Słowa kluczowe
uzasadniona przyczyna wypowiedzenia
umowa o pracę na czas nieokreślony
ochrona przed wypowiedzeniem
Słowa kluczowe (j. angielski)
Justification for termination of employment relationship
Employment contract
Limitations on termination of employment contract