Paralizator elektryczny w służbach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego – zwyczajny czy nadzwyczajny środek przymusu bezpośredniego?

Dodane przez Admin - śr., 12/25/2019 - 19:50
Tytuł (j. angielski)
Electric stun gun in security and public order services - ordinary or extraordinary measure of direct coercion?
Autor artykułu
Streszczenie
Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z podstawowych zadań władz publicznych. W tym celu wyspecjalizowane podmioty zostały wyposażone w katalog prawnych możliwości oddziaływania na konstytucyjnie gwarantowane swobody jednostek, m.in. w środki przymusu bezpośredniego. Wśród tych narzędzi i właściwości znajdują się przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, powszechnie zwane paralizatorami lub taserami. Możliwość ich stosowania przez uprawnione służby budzi liczne kontrowersje i obawy społeczne. Celem artykułu jest zaprezentowanie niejasności oraz niebezpieczeństw, jakie za sobą niesie obecna regulacja stosowania paralizatorów oraz przedstawienie wniosków de lege ferenda, nad którymi niezbędna jest dalsza debata i zmiany prawne w materii środków przymusu bezpośredniego.
Streszczenie (j. angielski)
Protection of security and public order is one of the basic tasks of public authorities. To this specialized entities have been equipped with a catalog of legal possibilities of influencing constitutionally guaranteed freedoms of individuals, including direct coercive measures. Among these tools are objects designed to incapacitate people using electricity, commonly referred to as stun guns or tasers. The possibility of using them by authorized services raises numerous controversies and social concerns. The purpose of the article is to present the ambiguities and dangers of the current regulation of the use of electric stun guns and the presentation of de lege ferenda applications, over which further debate and legal changes are necessary in the matter of direct coercive measures.
Słowa kluczowe
Środki przymusu bezpośredniego
paralizator elektryczny
wolność i nietykalność osobista
bezpieczeństwo
służby bezpieczeństwa i porządku publicznego
Słowa kluczowe (j. angielski)
Direct coercive measures
electric stun gun
freedom and personal inviolability
safety
public security and order services.