Procesowe aspekty związane z penalizacją kazirodztwa

Dodane przez Admin - pon., 09/30/2019 - 21:13
Autor artykułu
Streszczenie
Publikacja omawia racjonalność – a właściwie jej brak – penalizacji kazirodztwa na podstawie krytycznej analizy procesowych aspektów tego przestępstwa. Przytoczone zostają argumenty natury procesowej, które zdaniem autorki świadczą o tym, że aktualna regulacja Kodeksu karnego jest niedoskonała. Autorka wskazuje, że po pierwsze przestępstwo to narażone jest na wystąpienie znacznej ciemnej liczby, po drugie jest szalenie trudne do dowodzenia, po trzecie brak jest pokrzywdzonych w tego typu czynach, albowiem Kodeks karny penalizuje dobrowolne stosunki seksualne dorosłych ludzi oraz po czwarte, wskazane zostały argumenty sfery biologiczno-medycznej. Analizowane argumenty konfrontowane są z opiniami przedstawicieli doktryny w tym przedmiocie, co jeszcze mocniej podkreśla ich zasadność. Autorka postuluje usunięcie kazirodztwa z katalogu przestępstw.
Streszczenie (j. angielski)
The article discusses the rationality - or rather the lack of it - of penalizing incest, there is a critical analysis of the procedural aspects of this crime. The arguments of a procedural nature, according to the author, show that the current regulation of the Penal Code is imperfect. The author points out that, firstly, there may be a significant number of undetected crimes, secondly it is extremely difficult to prove the fact of commit this crime, thirdly there are not any victims in this type of crimes, because the Penal Code penalizes voluntary sexual relations of adults and, fourthly, there are disscussed arguments for the biological-medical sphere. The arguments analyzed are confronted with the opinions of the representatives of the doctrine, which more emphasizes their legitimacy. The author postulates the removal of incest from the catalog of crimes.
Słowa kluczowe
Kazirodztwo
proces karny
penalizacja kazirodztwa
Słowa kluczowe (j. angielski)
Incest
penal proceeding
penalization of incest