Charakter prawny postępowania inicjowanego skargą dotyczącą egzaminu państwowego na prawo jazdy w świetle ustawowych środków nadzoru nad działalnością egzaminacyjną wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego

Dodane przez Admin - pon., 09/30/2019 - 21:11
Autor artykułu
Streszczenie
W artykule scharakteryzowano postępowanie administracyjne inicjowane skargą dotyczącą egzaminu państowego na prawo jazdy. Rozważania w tym zakresie zostały zaprezentowane na tle ustawowych środków nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy oraz genezy współczesnego modelu egzaminowania, roli i zadań wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, a także ewolucji przepisów tworzących prawo o ruchu drogowym w Polsce.
Streszczenie (j. angielski)
In the following article there was characterized administrative proceeding iniciated by the complaint concerning driving licence test. The theme was presented against the background of the legal means of supervision over conduction driving licence tests and genesis of modern model of examination, the role and tasks of voivodeship road traffic centres, as well as the evolution of regulations creating road traffic law in Poland.
Słowa kluczowe
egzamin na prawo jazdy
unieważnienie egzaminu
skarga na egzamin
marszałek województwa
nadzór
wojewódzki ośrodek ruchu drogowego
Słowa kluczowe (j. angielski)
driving licence test
test invalidation
complaint about a driving test
voivodeship marshal
supervision
voivodeship road traffic centre