Czy prawnicy posiadają własną etykę? O stosunku etyki zawodowej do etyki ogólnej

Dodane przez Admin - sob., 06/08/2019 - 09:18
Autor artykułu
Streszczenie
Celem artykułu jest omówienie relacji, jakie zachodzą między etyką ogólną oraz etyką zawodową na przykładzie wybranych zawodów prawniczych (adwokatów i radców prawnych). Przeprowadzona analiza zmierza do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy normy etyczne ogólne i zawodowe mają charakter komplementarny czy substytucyjny. Metodą wykorzystaną w opracowaniu jest analiza treści materiałów źródłowych oraz polsko-, niemiecko- i anglojęzycznych opracowań z zakresu etyki prawniczej.
Streszczenie (j. angielski)
The aim of the article is to discuss the relationships that occur between ethics in general and professional ethics on the example of selected legal professions (lawyers and legal advisors). The analysis is aimed at answering the question whether the general and professional ethical norms are complementary or substitutive.
Słowa kluczowe
normy etyczne
etyka zawodowa
etyka prawnicza
etyka ogólna
Słowa kluczowe (j. angielski)
ethical norms
professional ethics
legal ethics
general ethics