Legitymacja skargowa na gruncie art. 50 § 1 p.p.s.a. w przypadku wprowadzenia do polskiego porządku prawnego umów administracyjnych, subordynacyjnych na wzór rozwiązań z prawa niemieckiego z § 54 VwVfG

Dodane przez Admin - ndz., 01/27/2019 - 10:38
Tytuł (j. angielski)
The right to file a complaint in administrative procedural law in case of an introduction to polish system an administrative agreement, based on German § 54 VwVfG
Autor artykułu
Streszczenie
Celem artykułu jest poruszenie problematyki skutków związanych z wprowadzeniem do polskiego systemu prawa umowy administracyjnej na wzór niemieckiej umowy subordynacyjnej z § 54 VwVfG w powiązaniu z uprawnieniem do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W artykule w pierwszej kolejności została pokrótce scharakteryzowana instytucja umowy administracyjnej § 54 VwVfG, legitymacji skargowej z § 42 II VwGO oraz z art. 50 p.p.s.a. Poprzez zastosowanie metod analizy komparatystycznej w pracy zaprezentowano rozwiązanie z prawa niemieckiego w postaci dopuszczalności oparcia uprawnienia do wniesienia skargi z § 42 II VwGO na umowie administracyjnej, co pozwoliło na podjęcie rozważań odnośnie możliwości oparcia interesu prawnego w zaskarżeniu z art. 50 p.p.s.a. na umowie administracyjnej, na wzór rozwiązania obranego w niemieckim systemie prawa.
Streszczenie (j. angielski)
In this work the author tries to present the possible legal effects in case of an introduction to polish system an administrative agreement in connection with the right to file a complaint in administrative court procedural law. The purpose of this work is finding an answer to the question if this administrative agreement, when introduced to polish system in the form of an administrative agreement from German Law, could be a source of the right to file a complaint in administrative court procedural law in Poland. The regulation of an administrative agreement in German with the right to file a complaint in Germany and in Poland was illustrated with the method of the comparative law.
Słowa kluczowe
umowa administracyjna
umowa administracyjna w Niemczech
umowa publicznoprawna
prawo do złożenia skargi w Polsce
prawo do złożenia skargi w Niemczech
art. 50 p.p.s.a.
§ 42 VwGO
§ 54 VwVfG
Słowa kluczowe (j. angielski)
administrative agreement
administrative agreement in Germany
right to file a complaint in Poland
right to file a complaint in Germany
art. 50 p.p.s.a.
§ 42 VwGO
§ 54 VwVfG