Zasada odpowiedzialności władzy publicznej na podstawie art. 417 k.c.

Dodane przez Admin - sob., 10/06/2018 - 07:08
Tytuł (j. angielski)
Principle of accountability of public authorities for damage resulting from their illegal actions or forbearance
Autor artykułu
Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest problematyka przypisania zasady odpowiedzialności władzy publicznej za szkodę dokonaną przez niezgodne z prawem jej działanie lub zaniechanie. Analiza odpowiedzialności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych osób prawnych wykonujących tę władzę z mocy prawa przeprowadzona została w ujęciu historycznym. Wejście w życie Konstytucji RP w roku 1997 wymagało rozważenia relacji pomiędzy art. 417 k.c. oraz art. 77 ust. 1 Konstytucji. Najwięcej uwagi w artykule poświęcone zostało jednak aktualnemu stanowi prawnemu. Znowelizowany w 2004 roku art. 417 k.c., podobnie jak przepis konstytucyjny, posługuje się pojęciem niezgodności z prawem. W orzecznictwie i doktrynie występuje dualizm postrzegania tego zwrotu, stąd potrzeba szerszego opracowania jego prezentacji. Pracę wieńczy próba opowiedzenia się za przyjęciem jako właściwej jednej z zasad odpowiedzialności. Przedstawiona została również niecelowość wyróżnienia zasady bezprawności.
Streszczenie (j. angielski)
The scope of the article is the issue of assigning the principle of accountability of public authorities for damage resulting from their illegal actions or forbearance. Analysis of accountability of the State Treasury, local government units and other legal parties exercising this authority under the law was carried out from a historical perspective. Entry into force of the Constitution of Poland in 1997 required a consideration of the relationship between Article 417 of the Civil Code and Article 77 paragraph 1 of the Constitution. However, most attention in the work was paid to to the current legal position. Article 417 of the Civil Code amended in 2004, similarly to the constitutional provision, uses the notion of illegality. In the case law and doctrine there is a duality of perception of this term, hence the need for its broader presentation. The work is concluded with an attempt to advocate adoption of one relevant principle of accountability. Further, the inexpediency of highlighting the principle of unlawfulness was presented.
Słowa kluczowe
szkoda
bezprawność
niezgodność z prawem
Słowa kluczowe (j. angielski)
illegality
loss