Komunikacja zwykła, pospieszna, przyśpieszona i ekspresowa na gruncie przepisów o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Dodane przez Admin - sob., 10/06/2018 - 07:04
Tytuł (j. angielski)
Terms: komunikacja "zwykła", "pospieszna", "przyśpieszona" and "ekspresowa" on the basis on regulations of titles to reduced payments for public transport
Autor artykułu
Streszczenie
Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego nie definiuje pojęć kluczowych dla ustalenia zakresu obowiązywania tzw. ulg ustawowych – a więc komunikacji „zwykłej”, „pospiesznej”, „przyśpieszonej” i „ekspresowej”. Skutkiem tego jest odwoływanie się w orzecznictwie do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy, które wyjaśnia te terminy na potrzeby regulowanych w nim kwestii. Jednakże, ów akt wykonawczy został wydany na podstawie innej ustawy (Prawo przewozowe), a powołana w nim delegacja nie przewiduje definiowania przedmiotowych pojęć. Rodzi to wątpliwości w zakresie dopuszczalności odpowiedniego stosowania przepisów rozporządzenia do wykładni ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Streszczenie (j. angielski)
Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Entitlement to Reduced Mass Public Transport Travels Act) does not define definitions that are key to determination scope of entitlement - komunikacja „zwykła”, „pospieszna”, „przyśpieszona” i „ekspresowa”.As a result, public administration and judicary are referring to the rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 10 April 2012 of Transport Timetables) which act regulates that phrases on its own ground. However, this executive act was issued on the basis of another (than ERMPTT Act) law – ustawa - Prawo przewozowe (Transport Law Act), and the delegation appointed in it does not envisage defining that phrases. This raises doubts as to the admissibility of the relevant application of the provisions of the Regulation to the interpretation of the ERMPTT Act.
Słowa kluczowe
ustawa - Prawo przewozowe
prawo transportowe
rozkłady jazdy
Słowa kluczowe (j. angielski)
Transport Law Act
transport law
transport timetables