Postępowanie w przedmiocie wydania europejskiego nakazu ochrony w polskim procesie karnym

Dodane przez Admin - sob., 10/06/2018 - 07:02
Tytuł (j. angielski)
Proceeding leading to issuing European Protection Order in the polish penal proceeding code
Autor artykułu
Streszczenie
Europejski nakaz ochrony (ENO) jest uniwersalnym instrumentem o charakterze transgranicznym, chroniącym pokrzywdzonego przed wtórną wiktymizacją poza terytorium państwa, w którym orzeczone lub wykonywane są pierwotne środki ochrony. Jego wprowadzenie do polskiego systemu prawnego nastąpiło poprzez implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony. Celem artykułu jest analiza postępowania w przedmiocie wydania europejskiego nakazu ochrony w polskim postępowaniu karnym, przy jednoczesnym jego odniesieniu do regulacji Dyrektywy 2011/99/UE. Przeprowadzone rozważania prowadzą do wniosku, że niezbędne jest udoskonalenie nie tylko przepisów polskiego kodeksu postępowania karnego, ale także działań koordynacyjnych wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.
Streszczenie (j. angielski)
The European protection order (EPO) is a universal cross-border document, that protects the victim form secondary victimization – outside the territory of the country, where the original protection measures are adapted. Its incorporation to the Polish legal system took place through the implementation of Directive 2011/99/UE of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the European protection order. These article analyses the issuance proceeding of the European order in Polish criminal procedure, with reference to the regulation of Directive 2011/99/UE. The reflections lead to the conclusion that it is necessary to improve not only the regulations of the Polish Code of Criminal Procedure, but also the coordination activities of all European Union Member States.
Słowa kluczowe
implementacja
polskie postępowanie karne
europejski nakaz ochrony
Słowa kluczowe (j. angielski)
implementation
polish criminal procedure
European protection order