Granice swobody zawierania przez jednostki samorządu terytorialnego umów o których mowa w art. 3 ustawy o gospodarce komunalnej

Dodane przez Admin - ndz., 12/03/2017 - 20:45
Tytuł (j. angielski)
The limits of freedom of contract by entering in agreements referred in the Article. 3 of the municipal economy Act concluded by local authorities
Autor artykułu
Streszczenie
Zadaniem badawczym podjętym w niniejszym artykule jest próba odpowiedzi na pytanie, czy jednostkom samorządu terytorialnego przy powierzaniu wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej przysługuje możliwość korzystania ze swobody zawierania umów. Swoboda zawierania umów to istotne i interesujące zagadnienie z punktu widzenia regulacji zawartej w art. 3 ustawy o gospodarce komunalnej, ponieważ wyznacza ramy możliwej swobody kształtowania umownych stosunków prawnych w związku z realizacją zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. W tym kontekście w artykule poddano analizie przysługujący tym jednostkom zakres swobody umów wynikający z art. 3 ustawy o gospodarce komunalnej oraz z innych ustaw wymienionych w tymże przepisie prawnym.
Streszczenie (j. angielski)
The purpose of the research undertaken in this paper is an attempt to answer the question, whether local authorities by entrusting tasks related to municipal management has the option of using the contract freedom. Freedom of conclude is an important and interesting matter from the point of view of the regulation of art. 3 of the municipal economy Act, because forms a framework of a possible freedom in the shaping of contractual legal relationships in connection with the execution of public tasks by local authorities. In this respect, the article analyzes the entitlement of these entities to benefit from freedom of contract resulting from art. 3 of the municipal economy Act and other acts mentioned in that legal provision.
Słowa kluczowe
Gospodarka komunalna
jednostki samorządu terytorialnego
swoboda umów
umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi
Słowa kluczowe (j. angielski)
Communal economy
local authorities
freedom of contract
contract of a concessions for construction or services