Obowiązek respektowania przez ustawodawcę konstytucyjnej zasady określoności czynu zabronionego w świetle braku definicji zwrotu niedookreślonego „pod wpływem środka odurzającego” i wykorzystywania definicji pozakodeksowych

Dodane przez Admin - sob., 08/04/2018 - 08:40
Tytuł (j. angielski)
The obligation of the legislator to respect the constitutional principle nullum crimen sine lege certa in the light of the lack of definition of an underspecified phrase "under the influence of intoxicating substance" and the use of legal definitions phra
Autor artykułu
Streszczenie
Tematem artykułu są rozważania poświęcone zasadzie konstytucyjnej nullum crimen sine lege certa w powiązaniu z prawem karnym materialnym. Zostały one przedstawione na tle praktyki wymiaru sprawiedliwości. Udowodniono konieczność zdefiniowania zwrotów niedookreślonych w odniesieniu do praktyki, by ujednolicić odpowiedzialność karną za omawiane w artykule przestępstwa i wykroczenia. Wskazano również na zasadność rozstrzygnięcia przez ustawodawcę obowiązywania definicji znajdujących się poza ustawami karnymi, a wykorzystywanymi w praktyce. Zwrócono także uwagę na potrzebę używania zwrotów niedookreślonych z powodu ich pojemności z uwzględnieniem ich związku z rozwojem społeczeństwa i zapobiegnięciem nadmiernej kazuistyki.
Streszczenie (j. angielski)
The deliberations about the constitutional principle nullum crimen sine lege certa in conjunction with substantive criminal law are the main topic of the foregoing paper. They were presented against the background of courts judgements. The necessity of defining underspecified phrases in connection with legal practice was proven in order to unify criminal responsbility for crimes and offences mentioned in the paper. Moreover, the article deliberates on the lawmakers decision of bindigness of legal definitions phrased outside of penal statutes, but used in practice. It was also pointed out that it is necessary to use underspecified phrases because of their broadness and taken account of their connection with the development of society without unnescessary casuistry.
Słowa kluczowe
nullum crimen sine lege certa
zwrot niedookreślony
definicja
Słowa kluczowe (j. angielski)
nullum crimen sine lege certa
underspecified phrases
definition