Ostatnie nowelizacje Kodeksu karnego w perspektywie konstytucyjnej zasady proporcjonalności

Dodane przez Admin - sob., 08/04/2018 - 08:33
Tytuł (j. angielski)
Recent amendments of polish Penal Code in light of constitutional rule of proportionality
Streszczenie
Niniejszy artykuł ma na celu zasygnalizowanie wątpliwości, co do zgodności ostatnich nowelizacji Kodeksu karnego z wynikającą z art. 31 ust. 3 Konstytucji zasadą proporcjonalności. Przywołana zasada stanowi najbardziej istotną granicę działań legislacyjnych, szczególnie w zakresie prawa karnego, które najbardziej ingeruje w prawa i wolności człowieka. Autorzy wskazują, że ostatnie działania ustawodawcy zdają się wskazywać na odejście od całościowej i racjonalnej reformy prawa karnego, na rzecz punktowych i populistycznych zmian.
Streszczenie (j. angielski)
The main goal of the article is to point out reservations for recent changes of Penal Code accordance with Constitutional rule of proportionality, stated in article 31 passage 3 of Polish Constitution. Indicated rule is the most important boundary for legislative activity, especially in terms of criminal law, which intervenes the most into the area of human right and liberties. Authors conclude that recent activity of the legislator tend to depart from comprehensive and rational reform of criminal law towards partial and populist changes.
Słowa kluczowe
zasada proporcjonalności
Konstytucja
nowelizacje Kodeksu karnego
populizm penalny
Słowa kluczowe (j. angielski)
proportionality rule
Constitution
Penal Code’s amendments
penal populism