Tak zwane kontratypy pozaustawowe a zasada określoności w prawie karnym

Dodane przez Admin - sob., 08/04/2018 - 08:30
Tytuł (j. angielski)
So called non statuory countertypes from the principle of determinacy perspective
Autor artykułu
Streszczenie
W niniejszym przedłożeniu Autor porusza problematykę tak zwanych kontratypów pozaustawowych z perspektywy zasady nullum crimen sine lege. Na początku przedstawieniu podlega historia oraz charakterystyka tej zasady. Głównym zadaniem badawczym opracowania jest dokonanie oceny zgodności tak zwanych pozaustawowych kontratypów z zasadą nullum crimen sine lege. Zagadnienie to zrodziło liczne rozbieżności w piśmiennictwie. Autor dokonuje tej oceny w oparciu o przepisy prawa polskiego oraz zagranicznego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji, które ma do spełnienia prawo karne w demokratycznym państwie prawa.
Streszczenie (j. angielski)
In the paper the Author describes issue of so-called non statuory justifications from the nullum crimen sine lege principle perspective. Firstly, the history and characterisation of this principle is presented. The main research aim of this study is to make an assessment of coherency between so-called non statuory justifications and the nullum crimen sine lege principle. That problem has caused many discrepancies in the literature. The Author makes this assessment using Polish and international law with special considerations on the criminal law function in the democratic state of law.
Słowa kluczowe
prawo karne
tak zwane kontratypy pozaustawowe
zasada nullum crimen sine lege
funkcja gwarancyjna
Słowa kluczowe (j. angielski)
criminal law
so-called non statuory justifications
principle nullum crimen sine lege
guarantee function