Realizacja uprawnienia osób pozbawionych wolności do zatrudnienia w świetle danych statystycznych

Dodane przez Admin - ndz., 05/27/2018 - 09:12
Tytuł (j. angielski)
The employment of persons deprived of liberty in the light of statistical data.
Autor artykułu
Streszczenie
Najdotkliwszą sankcją przewidzianą w kodeksie karnym jest kara pozbawienia wolności. Ingeruje ona w istotne dla jednostki prawa i wolności. Pomimo represyjnego charakteru kary, osobom pozbawionym wolności zostały przyznane pewne uprawnienia, mające przede wszystkim przyspieszyć proces ich resocjalizacji. Szczególnie pomocne w osiąganiu kluczowych celów kary wydaje się zapewnienie osobom pozbawionym wolności „zajęcia”, w tym przede wszystkim zatrudnienia. Artykuł porusza kwestie zatrudnienia osób pozbawionych wolności sensu largo, a to skazanych na karę pozbawienia wolności, a także tymczasowo aresztowanych i ukaranych. Analiza dogmatyczna została poparta danymi statystycznymi dotyczącymi zatrudnienia osób pozbawionych wolności, do których odniesiono bieżące dane ilościowe dotyczące osób pozostających w izolacji więziennej.
Streszczenie (j. angielski)
The most severe sanction provided in the Polish Criminal Code is the penalty of deprivation of liberty. It intervenes in the rights and freedoms important for the individual. Despite the repressive nature of the penalty, some persons who were deprived of liberty were granted certain privileges, main aim of which is to speed up the process of rehabilitation. Very important in achieving crucial punishment is employment. The article deals with the employment of persons deprived of liberty sensu largo, those who are sentenced to imprisonment, as well as those temporarily arrested and punished. The dogmatic analysis was supported by statistical data on the employment of persons deprived of liberty and data regarding persons remaining in prison isolation.
Słowa kluczowe
kara pozbawienia wolności
zatrudnienie
skazany
dane statystyczne
Słowa kluczowe (j. angielski)
penalty of imprisonment
employment
convict
statistic data