Regulacja ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego na tle procesów zmian nazewnictwa ulic Krakowa

Dodane przez Admin - ndz., 05/27/2018 - 09:11
Tytuł (j. angielski)
Regulation on abolishing communist and other totalitarian propganda in street naming against a background of the evolution of street naming process in Cracow
Autor artykułu
Streszczenie
Konieczność wprowadzania oficjalnego nazewnictwa w przestrzeni publicznej, absolutnie przecież niezbędnego do prawidłowego poruszania się w niej, zarówno w aspekcie prawnym, jak i najprostszych potrzeb życia codziennego, stawia przed nami od wieków pytanie o jego charakter, niesiony przez nie inny niż tylko informacyjny przekaz oraz jego związki i relacje z pamięcią zbiorową społeczeństwa w którym funkcjonuje. Odpowiedzi na nie można poszukiwać, śledząc historyczny proces nadawania nazw ulicom Krakowa, prowadzący aż do najnowszych zmian związanych tzw. “ustawą dekomunizcyjną”. Poddany przy tym analizie zostaje polityczny, jak i nieodłącznie powiązany z nim na tym polu, prawny aspekt omawianego zjawiska. Refleksja ta dostarcza wielu ciekawych wniosków, nie tylko w zakresie ewolucji sposobów kreowania pamięci zbiorowej przez władzę, ale także tego jaki ślad w nazewnictwie pozostawiają historyczne przemiany społeczno-polityczne oraz tego, czy zmiany nazewnictwa realnym środkiem wpływania na tożsamość zbiorową, czy też relacja ta ma raczej odwrotny charakter.
Streszczenie (j. angielski)
The necessity of introducing official names in the public space is absolutely essential when it comes to movement and identification in it, both in the legal, and everyday's life aspects. It also brings up questions about the nature of the naming process, about its meaning that is not only informational and about its relations with the collective memory of the society in which those names exist. Answers to those questions can be found while examining the historical process of creating names of the streets in Cracow that leads to the newest legal changes included in the so-called “decomunization law”. A reflection like this bring a lot of interesting conclusions, not only about the evolution of the means of creating collective memory by the autorithies, but also about the influence of the historical and political changes on that memory. It also helps to discover if that autoritative creation of the names in the public space has any impact on our collective identity or if this relation works in a completely oposite way.
Słowa kluczowe
przestrzeń publiczna
nazewnictwo ulic
Kraków
dekomunizacja
tożsamość zbiorowa
Słowa kluczowe (j. angielski)
public space
street naming
Cracow
decommunization
collective identity