Glosa częściowo krytyczna do wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2017 r. o sygn. VI ACa 600/16

Dodane przez Admin - ndz., 05/27/2018 - 09:06
Tytuł (j. angielski)
Commentary partially critical to the judgement of the Court of Appeal in Warsaw of 29 August 2017, VI ACa 600/16
Autor artykułu
Streszczenie
Glosa dotyczy wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2017 r. sygn. akt VI ACa 600/16, w którym zostało stwierdzone, że „z uwagi na niezgodność z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stosowanie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b u.p.a.p.p. w wypadku zawinionego lub niezawinionego naruszenia praw autorskich zarówno w zakresie trzykrotności, jak i dwukrotności stosownego wynagrodzenia jest wyłączone”. Inną interesującą kwestią było przyjęcie przez skład orzekający, że nieuprawnione rozpowszechnienie utworu na portalu, na którym istniały już wcześniejsze kopie tego utworu umożliwiające jego pobranie, nie powoduje szkody ani nie ma wpływu na zwiększenie jej rozmiaru. W niniejszej glosie autor krytykuje pierwsze stanowisko wykazując, iż jest ono sprzeczne z przepisami prawa (przede wszystkim z Konstytucją RP) oraz z prawidłowym warsztatem prawniczym. Odnośnie drugiego zagadnienia glosator aprobuje to stanowisko i przytacza kolejne argumenty na jego poparcie. Z tych powodów glosa jest częściowo krytyczna, natomiast w przypadku rozważań dotyczących niewystąpienia szkody stanowisko sądu zasługuje na pełną aprobatę.
Streszczenie (j. angielski)
The commentary concerns the judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 29 August 2017, VI ACa 600/16 in which it was stated that "due to non-compliance with art. 64 ust. 1 and 2 in connection with art. 31 para. 3 in connection with art. 2 of the Constitution of the Republic of Poland, the application of art. 79 paragraph 1 point 3 lit. b.p.a.p.p. in the event of a culpable or inconsistent infringement of copyright, both in the amount of triple and twice of the relevant remuneration is excluded." Another interesting issue was the fact that the court admitted that the unauthorized dissemination of the work on the portal where copies of the work were earlier available for download did not cause any damage or even did not increase its size. In this commentary the author criticizes the first issue, demonstrating that it is contrary to the law (especially to the Constitution of the Republic of Poland) and the proper legal practice. Regarding the second thesis, the commentator approves this position and introduced further own arguments that suport this stand. For those reasons, this commentary is partially critical, while in the case of considerations regarding the absence of damage, the court's position deserves full author’s approval.
Słowa kluczowe
prawo autorskie
szkoda
rozpowszechnianie utworu w internecie
prokonstytucyjna wykładnia
ryczałtowe odszkodowanie
Słowa kluczowe (j. angielski)
copyright
damage
dissemination of work in the internet
pro-constitutional interpretation
flat-rate compensation