Standardy postępowania z tzw. więźniami niebezpiecznymi w orzecznictwie ETPCz – zakaz tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

Dodane przez Admin - ndz., 05/27/2018 - 09:03
Streszczenie
Dnia 24 października 2015 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego, której celem było dostosowanie polskich przepisów do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w głośnych sprawach: Horych v. Polsce oraz Piechowicz v. Polsce. W niniejszym artykule poddano analizie zgodność obecnie obowiązujących regulacji ze standardami postępowania z osobami stwarzającymi poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, wynikającymi z orzecznictwa ETPCz. Na chwilę obecną brak jest rozstrzygnięć Trybunału obejmujących nowy stan prawny, jednak już teraz wydaje się, iż nie zostały zrealizowane w pełni wynikające z jego orzecznictwa zalecenia, skutkiem czego kolejne sprawy mogą być przez Polskę przegrywane.
Streszczenie (j. angielski)
On 24 October 2015, an amendment to the Executive Penal Code came into force, the purpose of which was to adapt Polish law to the judgments of the European Court of Human Rights in Strasbourg on the high-profile matters: Horych v. Poland and Piechowicz v. Poland. The purpose of this article is to analyze the compliance of the current regulations with the standards of dealing with persons posing a serious danger to society or to the security of a prison, resulting from the ECtHR jurisprudence. At present, there are no decisions of the Tribunal covering the current legal status, however, it seems that the recommendations resulting from its case-law have not been fully implemented, as a result of which subsequent cases may be lost by Poland.
Słowa kluczowe
skazani niebezpieczni
kara pozbawienia wolności
osoby pozbawione wolności
regulacje penitencjarne
prawa człowieka
Słowa kluczowe (j. angielski)
dangerous prisoners
penalty of imprisonment
Imprisoned persons
penitentiary regulation
human rights