Analiza społeczna zjawiska samotnego ojcostwa w Polsce

Dodane przez Admin - śr., 01/10/2018 - 07:39
Tytuł (j. angielski)
Analysis of the social phenomenon of the single fatherhood in Poland
Autor artykułu
Streszczenie
W artykule bada się problem samotnego ojcostwa w Polsce. Autorka przedstawia tu zarys historyczny i metodologię badanego zjawiska w ujęciu nauk pedagogicznych. Za literaturą naukową, przytacza sześć powodów samotnego ojcostwa: śmierć żony, rozwód, separacja – rozłączenie, opuszczenie przez matkę dziecka nieślubnego, stały pobyt matki w szpitalu lub zakładzie opieki społecznej, pozbawienie matki praw rodzicielskich. W kolejnej części tekstu autorka dokonuje podziału typów samotnych ojców ze względu na jego przyczynę oraz rodzaj pełnionych funkcji. Na podstawie przedstawionych danych można podkreślić ważną rolę ojca w procesie wychowania dziecka oraz jego znaczący wpływ na prawidłowy rozwój psychospołeczny.
Streszczenie (j. angielski)
The article examines the problem of the single fatherhood in Poland. The author presents here a historical outline and methodology of the studied phenomenon in terms of educational sciences. Following the scientific literature, the autor showes six reasons of the single fatherhood: death of a wife, divorce, separation, abandonment by the mother of illigitimate child, the mother residency in a hospital or in a social care facility, depriving the mother of parental rights. In the next part the author divides the types of single fathers with regard to its cause and nature of their functions. Based on the data the importance of the father in the upbringing of the child and its significant impact on the normal psychological development can be highlighted.