Elementy dyskrecjonalności organu administracyjnego na poszczególnych etapach stosowania prawa

Dodane przez Admin - pon., 01/01/2018 - 11:21
Tytuł (j. angielski)
Elements of the administrative discretion at different stages of application of the law
Autor artykułu
Streszczenie
Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest dyskrecjonalność rozumiana jako pozostawiona przez prawodawcę organowi administracyjnemu pewna swoboda działania mieszcząca się co do jej zakresu w ramach określonego porządku prawnego. Władza dyskrecjonalna przejawia się na niemalże wszystkich etapach stosowania prawa. Elementy dyskrecjonalności różnią się od siebie przede wszystkim zakresem swobody jaki organ stosujący prawo posiada. Bez wątpienia elementem o najszerszym zakresie swobody jest uznanie administracyjne. Władza dyskrecjonalna przyznana organom administracji publicznej ma za zadanie uelastyczniać przepisy prawne, tak aby podmioty stosujące prawo mogły na bieżąco dostosowywać stany faktyczne pod dyspozycje norm prawnych. Pozwala to na wyeliminowanie luk, które pojawiają się między prawem a życiem, a tym samym na pełniejszą ochronę praw jednostki. Poszczególne elementy dyskrecjonalności niewątpliwie mogą stać się instrumentami polityki administracyjnej, które będą nadużywane. Należy jednak zauważyć, że prawidłowość ich zastosowania zależy od samych podmiotów stosujących prawo. Każda instytucja może stać się wypaczoną jeśli ludzie ją stosujący będą używać jej do niewłaściwych celów.
Streszczenie (j. angielski)
Subject of interest in this article is administrative discretion understood as freedom of action which has administrative body. This freedom is an action within the legal. The discretionary authority manifests itself in almost all stages of the application of the law. Elements of discretion differ primarily within the scope of freedom. Without a doubt, the element with the broadest freedom is in the final stage of the application of the law - setting the stage for the legal consequences. The discretionary authority granted to the administrative bodies is to make more flexible regulations. This eliminates the gaps that occur between law and life, and thus allows for more complete protection of individual rights. The elements of discretion undoubtedly can become instruments of administrative policy which can be abused. It should be noted that the correctness of their use depends on the entities that apply the law. Each institution may become distorted if the people who use it will use it for improper purposes.
Słowa kluczowe
etapy stosowania prawa
dyskrecjonalność
organ administracyjny
Słowa kluczowe (j. angielski)
stages of the application of the law
administrative discretion
administrative body