Relacje między władzą świecka a władzą duchowną w doktrynie społecznej Marsyliusza z Padwy

Dodane przez Admin - pon., 01/01/2018 - 10:59
Tytuł (j. angielski)
Relations between the authority and the power of the secular clergy in the social doctrine of Marsilio of Padua
Autor artykułu
Streszczenie
W artykule podejmuje się analizę doktryny społecznej Marsyliusza z Padwy (1275-1343), Włoski filozof zajmował widoczne stanowisko w ówczesnym sporze między władzą świecką a władzą duchowną, opowiadając się po stronie tej pierwszej instytucji. Przedstawił różne argumenty na rzecz rozstrzygnięcia tego sporu, sięgając do tradycji filozoficznej, biblijnej i scholastycznej. W tekście stawia się również tezę, iż Marsyliusz przyczynił się do rozwoju myśli nowożytnej, przedstawiając rozwiązania z zakresu instytucjonalnej sekularyzacji, czyli rozdziału państwa świeckiego od Kościoła. Jednak niektóre doktrynalne rozwiązania Marsyliusza nie doczekały się praktycznej recepcji społecznej.
Streszczenie (j. angielski)
The article analyzes the social doctrine of Marsilio of Padua. Italian philosopher had visible position in the contemporary dispute between secular power and spiritual authority, supporting the side of the first institution. He presented various arguments in favor of the settlement of this dispute, reaching into the philosophical tradition, biblical and scholastic. The text also makes the argument that the Marsilius contributed to the development of modern thought, presenting solutions for institutional secularization, ie the separation of the secular state from the church. However, some doctrinal solutions Marsilio were never practical social reception.
Słowa kluczowe
władza świecka
władza duchowna
konflikt społeczny
sekularyzacja
Słowa kluczowe (j. angielski)
secular rule
authority of the clergy
social conflict
secularization