Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych a wartość utraconych dochodów podatkowych

Dodane przez Admin - ndz., 12/24/2017 - 12:50
Tytuł (j. angielski)
Income tax reliefs for individuals and the amount of the lost tax revenue
Autor artykułu
Streszczenie
Celem artykułu jest określenie wpływu ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych na obniżenie dochodów podatkowych budżetu państwa w latach 2010–2012. W artykule najpierw przedstawiono cele stosowania ulg podatkowych oraz omówiono je w kontekście przestrzegania zasad podatkowych. Następnie na podstawie literatury krajowej oraz raportów Ministerstwa Finansów zbadano wpływ ulg odliczanych od dochodu oraz ulg odliczanych od podatku na zmniejszenie dochodów podatkowych. Wykazano, że w analizowanym okresie wartość utraconych dochodów podatkowych wynikających z zastosowania ulg odliczanych od podatku była wyższa niż ulg odliczanych od dochodu i wyniosła 149,1 mld złotych, podczas gdy ulg odliczanych od dochodu – 34,2 mld złotych. Stwierdzono, że w latach 2010–2012 relacja utraconych wpływów z tytułu zastosowania ulg podatkowych do dochodów podatkowych wyniosła 25,7%.
Streszczenie (j. angielski)
The purpose of the article is to determine the impact of income tax reliefs for individuals on the decrease in the state budget tax revenue in the years 2010-2012. First, the article presents the objectives of applying tax reliefs, and discusses them in the context of compliance with tax rules. Then, on the basis of Polish reference materials and the reports of the Ministry of Finance, it analyzes the impact of reliefs deducted from income or tax on the decrease in the tax revenue. The results show that within the analyzed period of time, the value of the revenue lost to reliefs deducted from tax amounted to 149,1 billion PLN and was higher than the revenue lost to reliefs deducted from income (34,2 billion PLN). It was found that in the years 2010-2012 the ratio of the revenue lost to tax reliefs to tax revenue was 25.7%.
Słowa kluczowe
dochody podatkowe
ulga podatkowa
zasady podatkowe
neutralność opodatkowania
Słowa kluczowe (j. angielski)
tax revenue
tax reliefs
tax principles
neutral tax