Małżeństwo Jadwigi Andegaweńskiej z Władysławem Jagiełłą w Rocznikach Jana Długosza

Dodane przez Admin - ndz., 12/24/2017 - 12:48
Tytuł (j. angielski)
The marriage of Jadwiga of Anjou and Wladyslaw Jagiello in the Annals of Jan Dlugosz
Autor artykułu
Streszczenie
Artykuł porusza bardzo ważki problem, czyli stosunki między Jadwigą Andegaweńską a jej małżonkiem, Władysławem Jagiełłą. Co ciekawsze te stosunki zostały przedstawione na podstawie opinii kronikarza, który miał okazje kilka razy spotkać monarchę, gdy był młody i kształcił się w Nowym Korczynie. Roczniki Jana Długosza są tekstem bardzo trudnym w interpretacji, ponieważ zawierają bardzo obfity ładunek moralizatorski i zaopatrzony został przez autora w bardzo wiele subiektywnych ocen. Stąd wydaję się bardzo pożądane, aby opatrywać tekst Długosza aparatem krytycznym i dyskutować nad wartością przekazanych przez niego informacji, które często są jedynym źródłem na temat interesujących nas osób, czy też zdarzeń.
Streszczenie (j. angielski)
Article discusses a very weighty issue, namely relations between Jadwiga of Anjou and her husband, Wladyslaw Jagiello. More interestingly, these relations are presented on the basis of the chronicler, who have the opportunity to meet the monarch several times when he was young and was educated in New Korczyn. Annals of Jan Dlugosz text are very difficult in the interpretation, because they contain very heavy load moralistic and was provided by the author in a lot of subjective judgments. Thus seems to be highly desirable for providing text Dlugosz critical apparatus and discuss the value of his briefing, which are often the only source about the interesting people or events
Słowa kluczowe
Władysław Jagiełło
Jadwiga Andegaweńska
Jan Długosz
Roczniki
Annales
Słowa kluczowe (j. angielski)
Władysław Jagiełło
Jadwiga Andegaweńska
Jan Długosz
Yearbooks
Annales