Przemiany w myśleniu o ludzkiej płciowości

Dodane przez Admin - ndz., 12/24/2017 - 11:57
Tytuł (j. angielski)
Transformation in thinking about human sexuality.
Autor artykułu
Streszczenie
To w jaki sposób postrzegamy płeć, jakie cechy przypisujemy każdej z nich, to jak tworzymy podziały płciowe uzależnione jest od obowiązujących ram teoretycznych. Tym samym płeć przestaje być kategorią stałą, nabiera procesualnego charakteru podatnego na historyczne uwarunkowania. Wizja płci ewoluowała od modelu jednopłciowego, traktującego obie płcie jako odbicie tego samego ideału płci. Jednakże w tym ujęciu kobiecość uznaje się za gorszą kopię wzorca, dlatego za normę, punkt odniesienia uznaje się mężczyznę. Za sprawą myślenia binarnego powstał dwupłciowy podział oparty o zasadę różnicy anatomicznej, wpisujący płcie w hierarchiczne zależności habitusów płciowych. Iluzję „naturalności płci” przełamuje perspektywa performatywna, mówiąca o „czynieniu płci” tj. konstruowaniu, uznawaniu płci na drodze codziennych, powtarzających się aktów performatywnych. Konwencję „czynienia płci” ustanawia sytuacja społeczni –kulturowa, z tego powodu płeć przestaje być cechą indywidualną, jak ma to miejsce we wcześniejszych modelach. Wyobrażenie płci ma czasowy charakter, podatne jest na czynniki środowiskowe. Zmianie ulega zarówno samo rozumienie płci jak i związana z nią obyczajowość.
Streszczenie (j. angielski)
The way how we think about sex and gender, what the characteristics we attribute to gender or what kind of sexual division we create it depends on current theories. That means gender/sex is not a fixed category It has a processual character because it's conditioned by the historical reality.
Słowa kluczowe
Płeć kulturowa
płeć biologiczna
model jednopłciowy
binarny model płciowy
habitus
podział płciowy
hierarcha płci
„czynienie płci”
podejście performatywne
akty Performatywne
przemiany płciowości
J. Butler
R.J Stoller
kobiecość
męskość
nierówność płciowa
różnice płciowe
Słowa kluczowe (j. angielski)
Gender
sex
one sex theory
two sex theory
habitus
sexual division
gender hierarchy
doing gender
Performative theory
performative act
transformation of sexuality
J. Butler
R. J. Stoller
femininity
masculinity
gender inequality
sex differences