Wymaganie prejudykatu przez art. 417[1] § 3 k.c. a przewlekłość postępowania administracyjnego

Dodane przez Admin - ndz., 12/03/2017 - 13:35
Tytuł (j. angielski)
Requirment of preliminary ruling in view of article 417[1] 3 of polish civil code and lengthiness of proceeding
Autor artykułu
Streszczenie
Tematem niniejszego artykułu jest kwestia odpowiedzialności władzy publicznej za szkody wyrządzone w związku z jej działaniem bądź zaniechaniem, uregulowanej w Kodeksie cywil-nym w art. 417 k.c. i nast. Opracowanie skupia się w szczególności na art. 417(1) § 3, tj. przypadku odpowiedzialności władz publicznych za niewydanie orzeczenia lub decyzji, których obowiązek wydania wynikał z przepisów prawa. W artykule rozpatrzony zostaje za-równo przypadek niewydania, jak i przewlekłości postępowania - sądowego oraz administra-cyjnego. Gruntownej analizie poddana jest przesłanka uzyskania prejudykatu, warunkująca skuteczność dochodzenia roszczenia odszkodowawczego. W treści artykułu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy faktycznie jest to warunek konieczny dla uzyskania odszkodowa-nia w przypadku przewlekłości postępowania administracyjnego.
Streszczenie (j. angielski)
The topic of this article refers to the liability of public authorities and public entities for damages caused in connection with actions held by them or their renunciations, pursuant to art. 417 et seq. of Polish Civil Code. This study, in its merits, mainly focuses on the consequences of application of art. 417(1) § 3, in cases of liability of public authorities for failing in delivery of certain verdict or decision, required by the letter of the law. This study also refers to the problem of unjustified of both court and administrative proceedings. Thorough analysis is also applied to the wider problem of prerequisites for granting a prejudicial ruling, relevant to seek for damages. The final aim of this study is therefore to pose a relevant question whether delivery of prejudicial ruling is a sine qua non condition and to give a comprehensive (based on a case-study) answer.
Słowa kluczowe
art. 417(1) k.c.
odpowiedzialność skarbu państwa
prejudykat
przewlekłość postępowania
Słowa kluczowe (j. angielski)
art. 417(1) of Polish Civil Code
state’s liability
prejudicial decision
excessive duration of proceedings