Koncepcja „wojny kultur” w twórczości Oriany Fallaci i Agnieszki Kołakowskiej

Dodane przez Admin - ndz., 12/24/2017 - 11:40
Tytuł (j. angielski)
The concept of " culture war " in the works of Oriana Fallaci and Agnieszka Kołakowska
Autor artykułu
Streszczenie
Artykuł jest próbą porównawczej i interdyscyplinarnej analizy (z perspektywy filozofii, kulturoznawstwa i nauk społecznych) twórczości dwóch pisarek – Oriany Fallaci i Agnieszki Kołakowskiej. Obie autorki uprawiają konserwatywny typ publicystyki, nastawionej konfrontacyjnie względem innych ideologii. Tezą szczególną, jaka się pojawia w ich podobnej twórczości literacko-politycznej jest koncepcja „wojny kultur”, czyli idea konfrontacji między kulturą zachodnią a cywilizacją islamską. Inną charakterystyczną myślą dla twórczości obu autorek jest krytyczny opis kondycji aksjologicznej kultury zachodniej. Celem artykułu jest, po pierwsze, udowodnienie bliźniaczego podobieństwa twórczości obu autorek, po drugie krytyczna analiza poglądów obu intelektualistek.
Streszczenie (j. angielski)
This article is an attempt to comparative and interdisciplinary analysis ( from the perspective of philosophy , cultural studies and social sciences ) works of two writers - Oriana Fallaci and Agnieszka Kołakowska. Both authors make conservative type of journalism , confrontational towards other ideologies. The special thesis, which appears similar in their political and literary creativity is the concept of " culture war " or the idea of ​​a confrontation between Western culture and Islamic civilization. Another characteristic of the creative mind of both authors is critical description of the condition of Western culture axiological. The purpose of this article is, first, to prove the twin similarity of the two authors of the work , and secondly a critical analysis of the views of the two intellectuals.
Słowa kluczowe
Oriana Fallaci
Agnieszka Kołakowska
wojna kultur
kryzys
aksjologia
ideologie
kultura zachodnia
islam
Słowa kluczowe (j. angielski)
Oriana Fallaci
Agnieszka Kołakowska
culture war
crisis
axiology
ideologies
Western culture
Islam