Elektroniczne postępowanie administracyjne w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego – studium przypadków

Dodane przez Admin - ndz., 12/24/2017 - 10:47
Tytuł (j. angielski)
Electronic administrative proceedings in the case law of the Supreme Administrative Court - Case Studies
Autor artykułu
Streszczenie
Artykuł dotyczy problematyki elektronizacji postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z elektronicznymi doręczeniami. W związku z wprowadzeniem zmian do Kodeksu postępowania administracyjnego umożliwiających wszczęcie i przeprowadzenie postępowania administracyjnego drogą elektroniczną coraz częściej pod rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego, poddawane są sprawy dotyczące analizowanej tematyki. W artykule przedstawiono dwa orzeczenia wydane przez NSA, w których dokonano zupełnie odmiennej wykładni przepisów K.p.a. dotyczących problematyki e-doręczeń.
Streszczenie (j. angielski)
The article concerns the problems of computerization of administrative procedure, with particular emphasis on issues related to electronic doręczeniami. In connection with the introduction of amendments to the Code of Administrative Procedure which allow the initiation and conduct of administrative proceedings electronically, more often the judgements of the Supreme Administrative Court concerning analyzed issues. The article presents two rulings issued by the Supreme Administrative Court, which made a completely different interpretation of provisions of the Code of Administrative Procedure relating to e-delivery.
Słowa kluczowe
e-doręczenia
e-administracja
informatyzacja
elektroniczne postępowanie administracyjne
Słowa kluczowe (j. angielski)
e-delivery
e-government
computerization
electronic administrative proceedings