Efforts of native Americans to make the consumption of peyote for religious purposes legal in the United States of America

Dodane przez Admin - ndz., 12/24/2017 - 10:44
Tytuł (j. angielski)
Efforts of native Americans to make the consumption of peyote for religious purposes legal in the United States of America
Autor artykułu
Streszczenie
Artykuł jest poświęcony sytuacji, jaka wynikła z nagłego zetknięcia się ze sobą dwóch, całkowicie odmiennych, kultur - kultury rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej oraz kultury przybyszów z Europy. Opisuje przede wszystkim przemiany, jakie zaszły w życiu Indian, problemy, z jakimi musieli się zmierzyć, oraz nową jakość, jaka wyłoniła się ze styku tych dwóch cywilizacji. Problem ten jest ukazany na przykładzie rozwoju nowej religii wśród tubylców, peyotyzmu, oraz wysiłków wyznawców starających się o pełną swobodę wyznawania, a głównie o możliwość spożywania przez nich peyotlu, który jest najważniejszym składnikiem tej religii. Roślina ta, przez swoje halucynogenne właściwości, wzbudziła wiele kontrowersji. Bardzo szybko zaczęto uważać ją za narkotyk, co skutkowało wprowadzeniem prawnych zakazów jej spożywania oraz posiadania. W konsekwencji doprowadziło to do wielu spraw sądowych w Stanach Zjednoczonych (których część jest w tej pracy omówiona), a ostatecznie do zalegalizowania użycia peyotlu w celach religijnych.
Streszczenie (j. angielski)
The article is focused on the situation which resulted from the sudden encounter of two completely different cultures – the culture of the native inhabitants of North America and the culture of the newcomers from Europe. It mainly describes the changes that occurred in the Indians’ lives, problems they had to face and a new cultural quality which emerged from the junction of the two civilizations. As an example, the development of a new Indian religion - Peyotism is considered, along with the efforts of its adherents to achieve full religious freedom which meant among other things, being free to consume peyote, a main element of this religion. Because of its hallucinogenic properties, this plant has aroused many controversies. It quickly started to be seen as a narcotic which resulted in the introduction of legislative bans on its consumption and possession. In consequence, there were many lawsuits in the Unites States (some of which are described in this article) which finally led to the legalization of the use of peyote for religious purposes.
Słowa kluczowe
Indianie
obrona przez kulturę
prawo amerykańskie
pejotyzm
peyotl
Słowa kluczowe (j. angielski)
peyote
peyotism
Indians
Native Americans
the law of United States of America
cultural defense