Mobbing i przeciwdziałanie temu zjawisku na gruncie Kodeksu pracy

Dodane przez Admin - ndz., 12/24/2017 - 10:25
Tytuł (j. angielski)
Mobbing and counteracting this phenomenon on the ground of the Labour Code
Autor artykułu
Streszczenie
W artykule przestawiono przesłanki określające instytucję mobbingu w rozumieniu art. 943 § 2 kodeksu pracy. Wskazano formy, jakie mogą przybierać działania mobbingowe. Szczególną uwagę poświęcono konstrukcji ciążącego na pracodawcy obowiązku przeciwdziałania mobbingowi (art. 943 § 1 kodeksu pracy), który zdaje się mieć znaczenie kardynalne, jeżeli chodzi o zapobieganie występowaniu mobbingu w środowisku pracy.
Streszczenie (j. angielski)
The paper presents the features of the institution of mobbing within the meaning of article 943 § 2 of the Labour Code. The forms of mobbing activities are indicated. Special attention is given to the structure of the employer obligation of counteracting mobbing (article 943 § 1 of the Labour Code), which seems to have fundamental significance on the ground of prevention of mobbing in the workplace.
Słowa kluczowe
mobbing
uporczywość
długotrwałość
przeciwdziałanie mobbingowi
Słowa kluczowe (j. angielski)
mobbing
persistence
durability
counteracting mobbing