Regionalny System Innowacji – panaceum dla wzrostu konkurencyjności regionalnej?

Dodane przez Admin - ndz., 12/03/2017 - 13:23
Tytuł (j. angielski)
Regional Innovation System - remedy for the regional competitiveness growth?
Streszczenie
W polskiej literaturze coraz szerzej omawiana jest koncepcja wzrostu regionalnego opierająca się na współpracy instytucji samorządowych i podmiotów prywatnych, czy też inicjatyw publiczno-prywatnych. Koncepcja ta została wykrystalizowana w postaci Regionalnych Systemów Innowacji. Ich głównym zadaniem jest wspieranie regionów w dążeniu do wstąpienia na ścieżkę konwergencji gospodarczej, wskazywanie nowych nisz rozwojowych oraz szerzenie szeroko rozumianego postępu technologicznego jako źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Praktyki te kultywowane są w Europie od kilkudziesięciu lat, w licznych regionach - z pozytywnym skutkiem, który przejawia się w usprawnieniu sieci kooperacji pomiędzy uczestnikami Systemu, a w szczególności pomiędzy grupami badawczymi, a przedsiębiorstwami.
Streszczenie (j. angielski)
Polish literature widely discusses the concept of regional growth based on mutual relations and cooperation between the governmental institutions and private entities, especially in so public-private partnerships. These relations have been developed in form of Regional Innovation Systems which aim to support regions in their pursuit for reaching the convergence path, exploring niche markets and spreading widely understood technological progress meant as a source of gaining competitive advantage. This concept has been successfully applied to numerous European regions which is evident in cooperation networks between the participants, in particular between research groups and companies.