Budowa gospodarki innowacyjnej jako element „Planu Morawieckiego” – wyzwania i perspektywy

Dodane przez Admin - śr., 12/20/2017 - 07:49
Tytuł (j. angielski)
Construction of an innovative economy as part of the "Morawiecki Plan" - Challenges and Perspectives
Autor artykułu
Streszczenie
Polska od momentu akcesji do UE wydatkowała potężne fundusze wspólnotowe na projekty badawcze i innowacje. Jednak efekty podjętych działań nie mają większego wpływu na poprawę innowacyjności polskiej gospodarki. Dowodzi to potrzeby zmiany przyjętych rozwiązań w ich całej złożoności. Odpowiedzią na problemy rozwojowe Polski jest ogłoszony 16 lutego 2016 roku „Plan Morawieckiego”. Celem artykułu jest analiza zasadności przyjętego planu w zawężeniu do innowacji gospodarczych w kontekście efektów stosowanych dotychczas rozwiązań. Analiza literatury oraz dokumentów programowych nie pozostawia bowiem złudzeń, że choć o innowacjach sporo w Polsce się mówiło przez ostanie lata, to nie miało to praktycznego przełożenia na gospodarkę krajową.
Streszczenie (j. angielski)
Poland since the accession to the EU has spent powerful community funding for research projects and innovations. However, the effects of the actions taken do not have a major impact on the improvement of innovation in the Polish economy. This demonstrates the need to change the adopted solutions. The answer to the problems of Polish development is announced 16 February 2016 year, "Morawiecki Plan". This article aims to analyze the legitimacy of the adopted plan narrowed to business innovation in the context of the effects of previously used solutions. Analysis of literature and program documents don't leaves illusions fact that although a lot of innovation in Poland has been said the last few years, it did not have a practical bearing on the national economy.
Słowa kluczowe
Fundusze europejskie
Innowacje
polityki publiczne
rozwój gospodarczy
współpraca B+R
Słowa kluczowe (j. angielski)
EU funding
Innovation
public policies
economic development
R & D cooperation