Regulacje prawne dotyczące pracy polskiego marynarza u amerykańskiego armatora

Dodane przez Admin - wt., 12/19/2017 - 19:09
Tytuł (j. angielski)
Regulations concerning the work of the Polish sailor at the American shipowner
Autor artykułu
Streszczenie
Niniejszy artykuł dotyczy regulacji prawnych z zakresu prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych, które odnoszą się do polskiego marynarza pracującego na amerykańskich statkach morskich. Autorka, w oparciu o ratyfikowane umowy międzynarodowe między Rzeczypospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki podjęła próbę odpowiedzi, jak kształtuje się sytuacja prawna takiego marynarza. Wiedza marynarzy w tym zakresie najczęściej opiera się na opowieściach, z reguły mających niewiele wspólnego z ich faktycznym statusem prawnym.
Streszczenie (j. angielski)
This article concerns the regulations on tax law and social security, which refer to a Polish sailor working on American ships at sea. The author, based on the ratified agreements between the Polish Republic and the United States of America has attempted to answer, how to shape the legal situation of such a sailor. Knowledge of seafarers in this respect, most often based on stories, usually having little to do with their actual legal status .
Słowa kluczowe
praca najemna
podwójne opodatkowanie
emerytura marynarza
zagraniczny armator
Słowa kluczowe (j. angielski)
hired labour
double taxation
retirement pension of the sailor
foreign shipowner