Projekt zmian w ustawie o finansach publicznych a swoboda w zakresie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Dodane przez Admin - ndz., 12/03/2017 - 11:09
Tytuł (j. angielski)
Freedom of financial management of local government units in project of novelization of public finance law
Autor artykułu
Streszczenie

Polskie jednostki samorządu terytorialnego w ostatnich kilku latach inwestowały więcej niż
kiedykolwiek. Bardzo wysoki poziom wykorzystania środków unijnych i wysokie dochody w latach 2005-2008 zachęciły samorządy do wydawania jeszcze więcej. W latach 2009-2010 przypadła kulminacja procesu inwestycyjnego. Niestety wiąże się on z bardzo szybko rosnącym poziomem zadłużenia. W obliczu światowego kryzysu i niebezpieczeństwa dla finansów publicznych, podejmowane są różne kroki mające odmienić sytuację. Jak wskazuje praktyka, kroki te nie zawsze są trafione i słuszne. W artykule podjęto próbę skróconej oceny planowanych zmian na rok 2012.

Streszczenie (j. angielski)

Polish local goverment units in past few years were investing more then ever. Very high level of EU funds use and high incomes in 2005-2008 encourage local authorities to spend even more. In 2009-2010 there was a culmination of the investment process. Unfortunately, it involves a very fast-growing indebtedness. In the face of global crisis and danger to the public finances, there are taken various steps to change situation. As practice shows, these measures are not always appriopriate and right. The article attempts to apprise the proposed changes in law for 2012.