Glosa częściowo krytyczna do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2017 r. o sygn. II CSK 844/16

Dodane przez Admin - wt., 12/05/2017 - 08:44
Tytuł (j. angielski)
Glossary partially critical to the judgement of the Supreme Court of 10 August 2017., II CSK 844/16
Autor artykułu
Streszczenie
Glosa dotyczy jednego z najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego, które porusza bardzo ważną i aktualną kwestię odpowiedzialności spadkobierców za orzeczone względem spadkodawcy zobowiązania w postępowaniu karnym. SN stwierdził, że cywilny charakter orzeczonego obowiązku naprawienia szkody powoduje, że zobowiązanie to na zasadach ogólnych wchodzi w skład spadku. Pogląd ten zasługuje na aprobatę jedynie w pewnej części, odnoszącej się mianowicie do stanu prawnej obowiązującego od 1lipca 2015 r. Wcześniejsze bowiem regulacje w ocenie autora wykluczają możliwość przejęcia odpowiedzialności przez spadkobierców za orzeczone wobec skazanego środki karne.
Streszczenie (j. angielski)
Glos refers to one of the recent Supreme Court judgements, which addresses a very important and up-to-date issue of the heirship's responsibility for Obligations imposed in criminal proceedings. The Supreme Court stated that the civil nature of the obligation to pay damages causes the liability to be included in the inheritance on a general basis. This view deserves approval only in part, referring to the legal status in force since 1 July 2015. Earlier regulations in the author's assessment exclude the possibility of assuming responsibility by the heirs for the sentence imposed on the convicted criminal.
Słowa kluczowe
glosa
nawiązka
spadek
szkoda
naprawienie szkody
Słowa kluczowe (j. angielski)
gloss
Injunctive
heritage
damage
compensation for damage