Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

Dodane przez Admin - wt., 12/05/2017 - 08:40
Tytuł (j. angielski)
Compensation for overtime work
Autor artykułu
Streszczenie
Praca w godzinach nadliczbowych jest problemem powszechnie dotykającym podmioty stosunku pracy i unormowanym przez ustawodawcę w art. 151-15112 kodeksu pracy, powszechność tego zagadnienia składnia do analizy przepisów normujących tę materię. W artykule dokonano przeglądu przepisów kodeksu pracy ustalających sposób rekompensowania pracownikom świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych. W sposób ogólny zostało przedstawione pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych, zaś główna treść artykułu skupia się na szczegółowym omówieniu dwóch alternatywnych metod rekompensaty – pieniężnej, w postaci dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz niepieniężnej, w postaci udzielenie pracownikowi czasu wolnego. Pominięta została kategoria podmiotów stanowiących kadrę kierowniczą, gdyż wykonują oni pracę w godzinach nadliczbowych w oparciu o inne przesłanki i co do zasady bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku za tę pracę.
Streszczenie (j. angielski)
Overtime work is a problem that affects workers in general and normalized by the legislator in Art. 151-15112 of the Labor Code, the universality of this issue of syntax for the analysis of normative norms of this matter. This article reviews the provisions of the Labor Code on how to compensate employees for overtime work. In general terms, the concept of overtime work has been presented, and the main content of the article focuses on detailed discussion of two alternative methods of compensation - monetary, in addition to overtime and non-monetary compensation, in the form of giving the employee a free time. The category of managers is omitted because they perform overtime on the basis of other conditions and, in principle, without the right to remuneration and allowance for the work.
Słowa kluczowe
praca w godzinach nadliczbowych
dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
czas wolny
Słowa kluczowe (j. angielski)
overtime
remuneration for overtime
free time