Definicja przedsiębiorcy w prawie polskim na przykładzie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Dodane przez Admin - ndz., 12/03/2017 - 21:20
Tytuł (j. angielski)
The definition of an entrepreneur in the Polish law on the example of the Law on Freedom of Economic Activity
Autor artykułu
Streszczenie
Pojęcie przedsiębiorcy, kluczowe z punktu widzenia zarówno publicznego prawa gospodarczego, jak i całego systemu prawnego w odniesieniu do przyjętego w Konstytucji RP modelu społecznej gospodarki rynkowej, po ponad 10 latach obowiązywania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nadal budzi wątpliwości. Przedmiotem artykułu jest analiza pojęcie przedsiębiorcy na przykładzie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, będącej „konstytucją działalności gospodarczej” z uwzględnieniem planowanej regulacji Prawa Przedsiębiorców. Prawo przedsiębiorców stanowi istotny element wprowadzonej regulacji tzw. Konstytucji Biznesu.
Streszczenie (j. angielski)
The notion of an entrepreneur, crucial from the point of view of both public economic law and the entire legal system in relation to the Constitution adopted model of social market economy, after more than 10 years from introducing the Act on freedom of economic activity, remains questionable. The article is an analysis of the notion of the entrepreneur on example of the Act on freedom of economic activity, which is "Constitution of the economic activity" and includes considerations regarding the planned regulations of Law of entrepreneurs. The Law of entrepreneurs is an important part of so-called “Constitution of Business”, which would be introduced in Polish law.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorca
działalnośc gospodarcza
Prawo przesiębiorców
Konstytucja biznesu
Słowa kluczowe (j. angielski)
Entrepreneur
economic activity
law of entrepreneurs
Constitution of the business