Budżet obywatelski – analiza porównawcza Gorzowa Wielkopolskiego i Opola

Dodane przez Admin - śr., 12/25/2019 - 19:48
Autor artykułu
Streszczenie
Pojęcie budżetu obywatelskiego jako szczególnej formy konsultacji społecznych zostało wprowadzone do ustawy o samorządzie gminnym dopiero w 2018 r. Mieszkańcy danego miasta są corocznie decydentami w zakresie części wydatków budżetu gminy. Przykładem dobrych praktyk są omawiane w niniejszym artykule Opole, gdzie rozwiązanie to wprowadzono w 2014 r. (I edycja budżetu na 2015 r.) oraz Gorzów Wielkopolski, który wprowadził budżet obywatelski już w 2012 r. (I edycja budżetu na 2013 r.). W artykule wskazano na podobieństwa i różnice proceduralne wynikające z regulaminów budżetów obywatelskich obu miast, a następnie przedstawiono podział środków finansowych w ramach budżetów oraz kategorie zadań wybieranych do realizacji przez mieszkańców w edycjach budżetów na lata 2016-2020.
Streszczenie (j. angielski)
The concept of civic budget as a special form of social consultation was introduced into the Act on municipal self-government only in 2018. Inhabitants of a given city are decision-makers annually in the scope of a part of municipal budget expenditure. An example of good practices are Opole discussed in this article, where this solution was introduced in 2014. (1st edition of the budget for 2015) and Gorzów Wielkopolski, which has already introduced the civic budget in 2012 (1st edition of the 2013 budget). The article indicates similarities and procedural differences resulting from the regulations of civic budgets of both cities, and then presents the distribution of funds within the budgets and categories of tasks selected for implementation by residents in the editions of the budgets for 2016-2020.
Słowa kluczowe
Budżet obywatelski
partycypacja mieszkańców
Opole
Gorzów Wielkopolski
Słowa kluczowe (j. angielski)
Civic budget
citizen participation
Opole
Gorzów Wielkopolski