Władza, wiedza i dyskurs a niepełnosprawność. Konstruowanie podmiotu „niepełnosprawnego” w kontekście filozofii Michela Foucaulta

Dodane przez Admin - pon., 01/01/2018 - 11:22
Tytuł (j. angielski)
Power, knowledge, discourse and disability. Construction of "disabled" subject in the context of Michel Foucault philosophy
Autor artykułu
Streszczenie
Kwestie społeczne związane z niepełnosprawnością można rozpatrywać pod wieloma kątami. Rzadko jednak robi się to z filozoficznego punktu widzenia. Myśl Michela Foucaulta, francuskiego filozofa, da się jednak niewątpliwie połączyć ze współczesnym rozumieniem niepełnosprawności. W świetle jego rozważań kwestia ludzkiego ciała nie jest jedynie problemem jednostki, ale wpisuje się w rozległą siatkę społecznych uwarunkowań. Z tego punktu widzenia podmiotowość osób z niepełno sprawnościami jest również częściowo wytworem społecznym. Artykuł ten stara się zestawić myśl francuskiego filozofa z problematyką niepełnosprawności i odnieść ją do kwestii konstruowania podmiotu w dyskursie.
Streszczenie (j. angielski)
Social issues related to disability can be seen from many perspectives. But its rare to analyse this issue from philosophical point of view. Thought of Michel Foucault, the French philosopher, with no doubt, can be linked to the modern understanding of disability. In the light of his ideas human body is not just the problem of the individual, but it belongs to much wider social conditions. From this point of view subjectivity of people with disabilities is also a part of social creation. This article deals with disability in terms of Foucault philosophy and tries to compare this problem to issue of discursive subject construction.