Uwagi de lege lata i de lege ferenda w zakresie eliminacji przeszkody braku zdatności arbitrażowej sporów korporacyjnych

Dodane przez Admin - ndz., 12/03/2017 - 19:36
Tytuł (j. angielski)
Attempts to overcome legal barriers and challenges for corporate arbitration- de lege lata and de lege ferenda remarks.
Autor artykułu
Streszczenie
W wielu państwach na świecie arbitraż korporacyjny sporów uchwałowych stanowi powszechny i najskuteczniejszy sposób rozwiązywania konfliktów ze stosunku spółki. W Polsce w wyniku wadliwej regulacji art. 1157 k.p.c. (zwłaszcza wprowadzenia kryterium zdatności ugodowej sporów majątkowych) oraz art. 1163 k.p.c. zdatność arbitrażowa tych sporów jest kwestionowana. Doktryna wysuwa zatem szereg uwag de lege lata, jak również postulatów de lege ferenda w celu umożliwienia przyznania kognicji sądom polubownym w tych sporach. Wśród tych pierwszych omówić należy koncepcję zgodnie z którą art. 1163 k.p.c. stanowi lex specialis względem art. 1157 k.p.c. Do najważniejszych propozycji legislacyjnych należą natomiast wykazujące zasadnicze różnice projekty A. Szumańskiego oraz M. Tomaszewskiego.
Streszczenie (j. angielski)
In many jurisdictions, corporate arbitration is believed to be the most effective tool in terms of solving corporate disputes- especially in cases of questioning of corporate bodies’ resolutions. Under Polish law, as a result of unfavourable introduction of art 1157 and 1163 of the Code of Civil Procedure the objective arbitrability of those disputes remains highly questionable and disputable. To overcome those challenges and definitively grant jurisdiction over corporate disputes to the arbitration courts, the legal doctrine proposes certain solutions. The most significant de lege lata remark is to interpret art. 1163, as a lex specialis over the art. 1157 of the Code of Civil Procedure. On the other hand, the most important de lege ferenda remarks are the A. Szumański’s project as well as M. Tomaszewski’s proposal.
Słowa kluczowe
zdatność arbitrażowa
spory korporacyjne
art. 1157 k.p.c.
art. 1163 k.p.c.
spory uchwałowe
Słowa kluczowe (j. angielski)
objective arbitrability in Poland
corporate disputes
corporate arbitration in Poland