Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową – analiza procesu transformacji

Dodane przez Admin - ndz., 12/24/2017 - 11:42
Tytuł (j. angielski)
Transformation of an employment cooperative into a commercial company – the analysis of transformation
Autor artykułu
Streszczenie
W dniu 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Wspomniany akt wprowadził do polskiego porządku prawnego, w ramach ustawy – Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r., nową regulację umożliwiającą spółdzielniom pracy przekształcenie w spółkę handlową. Wprowadzona zmiana stanowi novum, gdyż dotychczas brak było bezpośrednich przepisów pozwalających na przekształcenie spółdzielni w spółkę handlową. Pomimo braku właściwych przepisów w stanie prawnym przed 1 lipca 2011 r. spółdzielnie podejmowały różnorodne próby, często niezgodne z przepisami prawa, zmierzające do zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawianie procesu przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową na podstawie poprzednio obowiązujących oraz obecnych regulacji prawnych.
Streszczenie (j. angielski)
On 1st July 2011 came into force the act on reducing administrative barriers for citizens and businesses dated 25th march 2011. The abovementioned legal act introduced to Polish legal system, through provisions of the act on cooperative law dated 16th September 1982, a new regulation, which enable transformation of an employment cooperative into a commercial company. The implemented amendment is a novum, as by this moment, there were no direct provisions on transformation of the cooperative into the commercial company. Despite lack relevant legal solutions in legal state prior to 1st July 2011, cooperatives undertook various attempts, often unlawful, to change their form of conducted economic activity. The aim of this article is to present the process of transformation of the employment cooperative into the commercial company on the basis of previous and current legal regulations.
Słowa kluczowe (j. angielski)
employment cooperative
commercial company
transformation
restructuring process