Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego

Dodane przez Admin - ndz., 12/24/2017 - 11:16
Tytuł (j. angielski)
Proposal of ascertainment of medical event
Autor artykułu
Streszczenie
Artykuł omawia problematykę wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, a zatem wniosku wszczynającego postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. W pierwszej kolejności zostały omówione zagadnienia dotyczące sposobu złożenia i formy analizowanego wniosku, a także jego elementów oraz niezbędnych załączników. Dalsze rozważania dotyczą określenia charakteru prawnego terminu do złożenia wniosku, sytuacji w których wniosek podlega zwrotowi oraz odrzuceniu, a także skutków procesowych i materialnoprawnych złożenia wniosku.
Streszczenie (j. angielski)
This article is about proposal of ascertainment of medical event, ergo proposal which started proceedings before the Committee for Adjudication of Medical Events. First of all author elaborate issues which are connected with the way to apply and form of this proposal and also components and needful attachments of this proposal. Secondly meaningful are also legal nature of deadline to apply, the situation when proposal should be returned or refuse and also results of apply.
Słowa kluczowe
wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego
wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
termin do złożenia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego
zwrot wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego
skutki złożenia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego.
Słowa kluczowe (j. angielski)
proposal of ascertainment of medical event
The Committee for Adjudication of Medical Events
deadline to apply the proposal of ascertainment of medical event
returned proposal of ascertainment of medical event
results of apply the proposal of ascertainment of medical event